Poems about white house

  • A Magnolia Grandiflora - The White House, President's Park, 1600 Pennsylvania Avenue Northwest, Washington, DC 20500, USA
  • White House's Haiku - The White House, 1600 Pennsylvania Avenue Northwest, Washington, DC 20500, USA
  • And so to-day - The White House, 1600 Pennsylvania Avenue